mhi - چگونه برای شغل از دست داده یا در حال از دست دادن برنامه ریزی و اقدام نماییم؟ | شغلتان را از دست داده اید؟ راهبردهای حیاتی برای شروع دوباره

چگونه برای شغل از دست داده یا در حال از دست دادن برنامه ریزی و اقدام نماییم؟ | شغلتان را از دست داده اید؟ راهبردهای...

تفاوتی نمی کند که یکباره شغلتان را از دست بدهید یا از چند ماه قبل بدانید که سمت سازمانی شما در حال حذف شدن از ساختار سازمان است. این...

mhi - چگونه مدیر مافوق  را  شریک خود بدانیم ؟ |راهکارهای عملی برای تبدیل مدیرتان به قوی ترین شریکتان

چگونه مدیر مافوق را شریک خود بدانیم ؟ |راهکارهای عملی برای تبدیل مدیرتان به قوی ترین شریکتان

باید سعی کنید پشتیبان مدیرتان باشید تا او نیز پشتیبان شما باشد. اگر انتظار دارید مدیرتان، شریک و هم پیمان شما باشد، باید شما نیز تلاش کنید تا بهترین...