mhi - راهکارهای عملی برای برقراری توازن میان شغل زوجین و کارشان در زندگی | مدیریت معضلات والدین شاغل

راهکارهای عملی برای برقراری توازن میان شغل زوجین و کارشان در زندگی | مدیریت معضلات والدین شاغل

شما مدیر عامل زندگی خودتان نیز هستید. به خاطر داشته باشید که باید نیازهای خودتان را با نیازهای زندگی، کار و تعهدات شغلی متوازن سازید. اگر شما در قبال...

mhi - چگونه اصول اخلاقی را در محیط کسب و کار بکار بندیم ؟ | راهکارهای عملی برای اجرای اصول اخلاقی

چگونه اصول اخلاقی را در محیط کسب و کار بکار بندیم ؟ | راهکارهای عملی برای اجرای اصول اخلاقی

باور فزاینده ای، مبنی بر این وجود دارد که سازمانها تنها در صورتی می توانند موفق شوند که استانداردهای اخلاقی مهمی را رعایت کنند. ساز و کاری را برای...

mhi - چگونه بهترین روش را برای معیار سنجی شرکت خود و دیگران به اجرا در آوریم ؟

چگونه بهترین روش را برای معیار سنجی شرکت خود و دیگران به اجرا در آوریم ؟

معیارسنجی فرآیندی مستمر و ساختاریافته برای شناسایی، درک و تطبیق روش‌های مورد استفادة مدیران  برای کمک به توسعة عملکرد یک شرکت و حفظ مزیت رقابتی آن است. بر فعالیت‌هایی...