mhi - تلفیق ارزشها با اهداف

تلفیق ارزشها با اهداف

دان پیترسون  که نقش مهمی در بازسازی شرکت فورد ایفا کرده، وقتی از کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت احساس رضایت نکرد، پرسشهای زیر را از مهندسان تولید پرسید: •    ...