mhi - مدیران چگونه می توانند ، بهره وری کارکنان را افزایش دهند ؟

مدیران چگونه می توانند ، بهره وری کارکنان را افزایش دهند ؟

بدون توجه به شغلی که دارید، نیازمند مدیریت صحیح منابع اختصاص یافته هستید. مشکل اصلی در قبال کسانی بروز می کند که مهارتهای مدیریتی را آموزش ندیده اند تا بتوانند به شکلی جامع، کارآمد و اثربخش، منابع در اختیار را مدیریت نمایند.

نحوه افزایش بهره وری

می توانید به کمک اقدامات زیر، اقدام به تعریف، سنجش و توسعة بهره وری نمایید :

•    نمونه گیری را بیاموزید و از روشهای آن برای سنجش و طبقه بندی کار و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفت کارتان استفاده نمایید
•    کاربرد و کارآیی منابع، نیروی انسانی، مواد و ماشین آلات را تعیین کرده و بسنجید
•    از شاخصه های عملکرد در قبال نیروی انسانی، مواد و ماشین آلات استفاده کنید
•    یک شاخص جامع عملکرد تعیین نمایید
•    از شیوه هایی ساده برای رشد بهره وری خود استفاده کنید
•    یک برنامة افزایش بهره وری را برای کارکنان خود تدوین کنید
•    سعی کنید تمامی مدیران و سرپرستان در تمامی سازمانهای خدماتی و تولیدی، از آنچه  تدوین و طراحی نموده اید، استفاده کنند. 

آیا ایجاد تیم مفید است؟

 کار تیمی ضعیف در مورد اول و چهارم ریشه  دارد.  کار بیش از حد و استفاده از زمانی نامناسب، نه فقط می توانند از بهره وری بکاهند، بلکه  بر توانایی کارکنان شما و تمایل آنها برای همکاری با یکدیگر تاثیر منفی می گذارند. 

برای حذف موانعی که مانع از همکاری کارکنان شده و در عین حال بهره وری زمانی شما را کاهش می دهند از شیوه های زیر بهره بگیرید :

•    استفادة مناسب از منابع برای تحقق یک هدف جمعی
•    تدوین اهداف کاری حتی از زبان مربیان غیر فنی
•    تأمین مواد مورد نیاز برای دیگر پروژه ها
•    به حداکثر رساندن تعهد کارکنان
•    به حداکثر رساندن شانس موفقیت
•    دستیابی سریع به نتایج

مدیریت بهتر منابع اختصاص یافته

بدون توجه به شغلی که دارید، نیازمند مدیریت صحیح منابع اختصاص یافته هستید. مشکل اصلی در قبال کسانی بروز می کند که مهارتهای مدیریتی را آموزش ندیده اند تا بتوانند به شکلی جامع، کارآمد و اثربخش، منابع در اختیار را مدیریت نمایند.

برخی روشها برای انجام دادن این کار عبارتند از:

•    کمک به یادگیری سریع تر و بهتر مدیریت منابع
•    کاهش زمان غیرکارآمد
•    واگذار کردن صحیح مسئولیتها
•    پرداختن به مشکلات غیرمنتظره
•    پرداختن به مشکلات رایج
•    آموزش نحوة استفاده از منابع

متحول کردن سیستمهای ارزشیابی کارکنان

برخی از مزایای چنین کاری عبارتند از:

•    سهولت استفاده از این سیستمها
•    تلفیق داده های موجود (مثلاً ویژگیهای شغلی) برای ترسیم نمودار عملکرد شغلی
•    تعیین ابعاد شغلی بر اساس طبقه بندیهایی همچون مهارتهای ارتباطی، مهارتهای فنی، اطلاعات، اثار فردی، بلندپروازی های شغلی، مهارتهای مدیریتی، عوامل انگیزشی، تصمیم سازی و غیره
•    تقسیم بندی های بیشتر همانند برنامه ریزی، سازماندهی، اعطای اختیارات، کنترل و غیره
•    پیگیری وظایف شغلی کارکنان صف و ستاد
•    ارزیابی کارکنان در قبال ، طبقه بندی شغلی و ترسیم نمودارهای لازم
•    مقایسة عملکرد کارکنان
•    استفادة بیشتر از موضوعاتی همچون برنامه ریزی منابع انسانی، آموزش و توسعه
•    ایجاد شرایطی مساعد برای مالکان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط که خواهان توسعة کارکنان خود هستند

مقابله با عملکرد ضعیف کارکنان

برای ایجاد تحول و آموزش کارمندان در زمانی که با عملکرد ضعیف شغلی آنها مواجه هستید، روشهای مختلفی وجود دارد. از جملة این روشها می توان به استفاده از رویکردی جامع برای تعیین استانداردی در قبال عملکرد کارکنان اشاره کرد. بدین ترتیب می توانید به پرسشهایی پاسخ دهید که در قبال افزایش عملکرد کارکنانتان با آنها مواجه هستید.

برخی از این موضوعات عبارتند از:

•    آیا می توان از چنین روشی در قبال  کارکنانی استفاده کرد که دارای عملکرد پایینی هستند؟
•    برای تبدیل افراد دارای عملکرد  ضعیف به افرادی دارای عملکرد بالا از چه فرآیندهای می-توان استفاده نمود؟
•    وقتی کارمندان با چنین قضاوتی در مورد عملکرد ضعیف خود مواجه می شوند، چگونه واکنش نشان می دهند؟


ارزیابی عملکرد سیستم شما

از رویکرد سیستم های باز در قبال بخش، سازمان، خدماتی که ارایه می دهید، کاری که مسئول آن هستید و غیره استفاده کنید تا بتوانید حوزه های مد نظر خود را توسعه دهید.

•    مرزی فرضی برای سیستم و محیط خود تعیین کنید
•    بخشهای مختلف سیستم را مشخص سازید
•    بخشهای مختلف محیط را مشخص سازید
•    تعاملات میان بخشهای مختلف سیستم و محیط را تعیین کنید
•    روندهای موجود را در قبال متغیرهای مد نظر خود تجزیه وتحلیل و پیش بینی کنید
•    الگوی سیستم خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید
.

نظرات
دیدگاه ارسال کنید