mhi - چرا برخی از مدیران دارای مهارت‌های شغلی هستند اما توانایی مدیریت ندارند ؟

چرا برخی از مدیران دارای مهارت‌های شغلی هستند اما توانایی مدیریت ندارند ؟

بسیاری از کارکنان احساس می‌کنند تا وقتی از سازمان بیرون نروند، ارزش کار آن‌ها برای سرپرستانشان مشخص نمی‌شود. درخصوص مسائل انضباطی، بسیاری از کارکنان فکر می‌کنند که توبیخ‌های سرپرستشان پر از ناسزا وبسیار توهین‌آمیز است.

مصاحبه‌های خروجی آشکار می‌سازد که برخی از مدیران دارای مهارت‌های

شغلی هستند اما توانایی مدیریت ندارند.


نتایج مصاحبه‌های خروجی در بسیاری ازشرکت‌ها، نشان می‌دهد که کارکنان آن‌ها مدیران خود را از لحاظ شغلی ماهر ولی از لحاظ مدیریتی فاقد توانایی‌های لازم می‌دانند.

شرکت Nobscot نتایج بیش از 10000 مصاحبه را تحلیل کرد و دریافت که 70% کارکنان، مدیران خود را از لحاظ شغلی در حد قابل قبول و یا عالی ارزیابی کرده‌اند، درحالی که فقط 54 درصد کارکنان، مدیران خود را از لحاظ دادن پاداش و تشویق خوب ارزیابی کرده‌اند. همچنین فقط 53 درصد از کارکنان، مدیر خود را به دلیل توبیخ‌های درست و به موقع، خوب ارزیابی کرده‌اند.


بت کاروین می‌گوید: نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ما اغلب متخصصان ماهر خود را به پست‌های مدیریتی ارتقا می‌دهیم بدون این‌که به آن‌ها آموزش مناسب مدیریتی بدهیم.

او همچنین می‌افزاید: شرکت‌های با هوش به‌دنبال روش‌های خلاقانه‌ای نظیر استفاده از مشاوره هستند.این روش‌ها می‌تواند به مدیران جدید کمک کند تا در حوزه مدیریتی سریع‌‌تر رشد کنند.


براساس تجزیه وتحلیل مصاحبه‌های خروجی، بسیاری از کارکنان احساس می‌کنند تا وقتی از سازمان بیرون نروند، ارزش کار آن‌ها برای سرپرستانشان مشخص نمی‌شود. درخصوص مسائل انضباطی، بسیاری از کارکنان فکر می‌کنند که توبیخ‌های سرپرستشان پر از ناسزا وبسیار توهین‌آمیز است.

به‌خصوص مواردی که در جمع اتفاق می‌افتد، معمولاً این اثر را روی کارکنان می‌گذارد. برخی دیگر از کارکنان اعتقاد دارند در مسئله توبیخ هم تبعیض وجود دارد و سرپرست آن‌ها کسانی را که بیشتر سزاوار سرزنش هستند، توبیخ نمی‌کند.


کاروین همچنین بر اهمیت ارتقای افرادی که قابلیت‌های مدیریتی دارند، ارائه آموزش مستمر به سرپرستان و ارزیابی اثربخش مدیران در خلال ارزیابی‌ مصاحبه‌های خروجی، تأکید دارد.
 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید