mhi - کتابی استثنایی که بعد از حدود دو ونیم قرن همچنان آموزه هایی برای انواع کسب و کارها دارد| ثروت ملل اثر آدام اسمیت

کتابی استثنایی که بعد از حدود دو ونیم قرن همچنان آموزه هایی برای انواع کسب و کارها دارد| ثروت ملل اثر آدام اسمیت

گفته می شود بسیاری از کتاب هاي مهم، آثاری کلاسیک یا اثرگذار هستند :  ثروت ملل دارای هر دو خصوصیت است. تز اصلی او اين است که می توان...

mhi - چگونه کسب وکاری ناموفق را کارآمد کنیم ؟ | مهندسی مجدد سازمان، جیمز چامپی  و مایکل هامر 

چگونه کسب وکاری ناموفق را کارآمد کنیم ؟ | مهندسی مجدد سازمان، جیمز چامپی  و مایکل هامر 

مهندسی مجدد فرآیندهای ساده کسب و کار، کافی نیست. مهندسی مجدد دستورالعملی برای ایجاد یک انقلاب سازمانی و یا کسب و کاری است. باید فراتر از جایگزینی و تعریف...

mhi - ندای درون خود را برای ایجاد یا توسعه کسب و کار و ... دریابید | استفان کاوی بعنوان عادت هشتم پاسخ می دهد

ندای درون خود را برای ایجاد یا توسعه کسب و کار و ... دریابید | استفان کاوی بعنوان عادت هشتم پاسخ می دهد

این مقاله روش فکری شما دربارة خودتان، هدفتان در زندگی، سازمانتان و دیگر افراد را تغییر می هد. همچنین به شما می گوید چگونه از اثربخشی به تعالی برسید. ...

mhi - راه حلهای نوآورانه برای حفظ و توسعه کسب و کارمان | چگونه از طریق نواوریهای نامتعارف کسب و کارمان را رونق بخشیم ؟

راه حلهای نوآورانه برای حفظ و توسعه کسب و کارمان | چگونه از طریق نواوریهای نامتعارف کسب و کارمان را رونق بخشیم ؟

ازهر ده شرکت، یک شرکت به سختی قادراست روند توسعة خود را به گونه ای حفظ کند که بالاتر از حد میانگین باشد و سود سرمایه گذارانش را در...