mhi - استراتژیهایی ( راهبردهایی )  برای مسئولیت پذیری رهبران  | نگاهی به نوشته وارن بنیس و برت نانوس 

استراتژیهایی ( راهبردهایی ) برای مسئولیت پذیری رهبران | نگاهی به نوشته وارن بنیس و برت نانوس 

.رهبران موفق دارای نگرشی هستند که دیگران به آن اعتقاد دارند و به شکلی کارآمد آن را اجرا می کنند. آنها به جای اینکه فردی تلقی شوند که متخصص حل مسایل است، از طریق کار کردن با گروهها، به برتری می رسند. رهبر در طی زمان ساخته می شود، نه اینکه از بدو تولد وجود داشته باشد. رهبران افرادی، بسیار عادی هستند . رهبران دارای نگرشی، مثبت، به خود هستند و آن را منطقی، می دانند. از جمله ویژگی این امر، توانایی پذیرش افراد، به همان صورتی است که هستند. رهبر یک رویاپرداز واقع بین است یعنی فردی با نگرشی رویایی، اما قابل تحقق. رهبر می داند که رؤیاهایش تنها در صورتی قابل تحقق هستند، که دیگران بتوانند آزادانه دست به کارهایی استثنایی و خارق العاده بزنند.

رهبران : استراتژی هایی برای مسئولیت پذیری

نوشته : وارن بنیس و برت نانوس 


مقدمه 

 انديشه هاي وارن بنيس در موضوع رهبري و كاوش در زواياي پيدا و پنهان اين مسئله،  بسيار درس آموز است. او بحران رهبري را در چشم انداز تحولات عصری  پر شتــاب مي بيند و در جاي جاي نوشته هاي خود مديران را به آراسته شدن به لباس رهبــــــــران فرا می خواند، وی مي نويسد : مديران كــــارها را خوب انجام مي دهند اما رهبران كارهــــاي خوب انجام مي دهند و از همين جا او مفاهيم عميق انساني و سازماني و اجتماعي نظير شايستگي، اعتماد، اميد، خودشناسي، يادگيري، تمركز، كنجكاوي، هيجان و صداقت را تبيين مي كند.
به هر حال ،  به اعتقاد بنیس، عمر رهبری سنتی به پایان رسیده، اگر به شیوه سنتی بخواهید رهبری کنید هر روز مشکلات زیادی در محل کارتان خواهید داشت و اهداف تان از شما دور می شوند. اگر می خواهید رشد و پیشرفت داشته باشید، باید سریع شیوه های مدرن را برای رهبری فرا بگیرید.

یادآوری : برای اطلاع از زندگی و تفکرات کلیدی وارن بنیس به مقاله :   وارن بنیس کیست ؟ | نقش و مهارت رهبری  مراجعه نمایید. 

تاکید کتاب " استراتژی هایی برای مسئولیت پذیری " :
این کتاب نمونه هایی از رهبران موفق را مورد بررسی قرار داده است. پیام این کتاب این است : " راه رهبری برای همگان باز است. "

آغازی بر " استراتژی هایی برای مسئولیت پذیری " :

رهبران، افرادشان را مقید به اقدام کردن می نمایند ، به نحویکه پیروانشان را به رهبر تبدیل می سازند. آنها معمولاً افرادی عادی هستند نه افرادی کاریزماتیک.رهبران موفق دارای نگرشی هستند که دیگران به آن اعتقاد دارند و به شکلی کارآمد آن را اجرا می کنند. آنها به جای اینکه فردی تلقی شوند که متخصص حل مسایل است، از طریق کار کردن با گروهها، به برتری می رسند. ایجاد و حفظ فضایی که در آن دیگران نیز بتوانند به موفقیت برسند، نمادی از خلاقیت رهبر است. 

مروری بر مطالب  " استراتژی هایی ( راهبرهایی ) برای مسئولیت پذیری "


1. رهبران افرادی عادی هستند :

رهبر فردی است که افراد را مقید به انجا کاری می نماید، وی پیروانش را به رهبری، تبدیل می کند، که می تواند  به تغییر و تحول واکنش مناسب و به موقع نشان دهد. رهبری یک مهارت نادر نیست . رهبر در طی زمان ساخته می شود، نه اینکه از بدو تولد وجود داشته باشد. رهبران افرادی، بسیار عادی هستند نه افرادی کاریزماتیک. رهبری فقط حفظ افراد در راس سازمان نیست بلکه تمامی سطوح سازمانی را در برمی گیرد. رهبری درباره کنترل، دستور دادن و تجویز کردن نیست. 

2. توانایی های مشترک رهبران چیست ؟


با شتاسایی وا ستفاده از پیمایش  ، بنیس و نانوس چهار توانایی مشترک را برای رهبران شناسایی کردند :
الف  -   مدیریت نگرش
ب    -  مدیریت معنا
ج     -   مدیریت اعتماد
د     -   مدیریت خویشتن

الف . مدیریت نگرش

این موضوع دربارة بینش فرد است. رهبری توانایی ایجاد یک نگرش برتر، و تبدیل آن به عمل و حفظ آن را دارد. رهبران موفق دارای نگرشی هستند که دیگران آن را باور کرده و خودشان آن را انجام می دهند. 

ب .  مدیریت معنا

یک نگرش اگر در 400 صفحه متن نوشته شده باشد یا فقط بر روی کاغذ و میز کار باقی بماند، کارکرد محدودی خواهد داشت . ارتباطات اثربخش و موفقیت، بر استفاده از قیاسها، استعارات، احساسات، اطمینان ها، خوش بینی ها و امیدها متکی هستند. 

ج . مدیریت اعتماد

اعتماد مانند چسبی هیجانی و احساسی است که رهبران و پیروان را به هم پیوند می دهد. باید، رهبران را، افرادی با ارتباطات منطقی دانست. 

د . مدیریت خویشتن

رهبران، قدرت کاریزما و مدیریت زمان را به عنوان ضرورت موفقیت خود بروز نمی دهند. در عوض، تاکید آنها بر مقاومت و دانش فردی، تعهد، چالش، خطرپذیری و از همه مهم تر، یادگیری است. یک فرد یادگیرنده، به دنبال قالب آمدن بر شکست یا رفع، اشتباهاتش است، یعنی اینکه بدترین مشکل در رهبری، اساساً موفقیت زود هنگام است. هیچ فرصتی بهتر از یادگیری و درس گرفتن از اشتباهات نیست. 

3.  رهبران نسبت به خود، مثبت اندیش هستند


رهبران دارای نگرشی، مثبت، به خود هستند و آن را منطقی، می دانند. از جمله ویژگی این امر، توانایی پذیرش افراد، به همان صورتی است که هستند. همچنین آنها این توانایی را دارند که هر چیز را همان طور که هست ببینند و با هر کسی همان طور که هست، برخورد کنند. 

4. رهبران، اقداماتشان را  گروهی یا تیمی انجام می دهند.

بزرگ بودن با افراد برتر آغاز می شود. گروههای بزرگ بدون رهبران بزرگ وجود ندارند. البته زندگی آن قدر ساده نیست که افراد بتوانند به تنهایی عمل کرده و مهم ترین مشکلات پیش روی خود را حل کنند. به جای کسانی که مسایل را فردی حل می نمایند، ما نیازمند الگویی جدید برای پیشرفت خلاقانه هستیم. 

5. رهبران به دنبال تغییر کیفیت های رهبری هستند. 

رهبر یک رویاپرداز واقع بین است یعنی فردی با نگرشی رویایی، اما قابل تحقق. رهبر می داند که رؤیاهایش تنها در صورتی قابل تحقق هستند، که دیگران بتوانند آزادانه دست به کارهایی استثنایی و خارق العاده بزنند. رهبر فردی است که دیگران را با خود همراه می کند و باعث می شود که آنها نگرش او را پذیرفته و بر اساس آن عمل نمایند. 
 رهبر باید، یک سبک رهبری خلق کند که متناسب با گروه است. الگوهای استاندارد به ویژه دستور و کنترل، کارآیی ندارند. رؤسای گروهها، باید قاطعانه عمل کنند نه مستبدانه. آنها باید بدون محدود کردن استقلال دیگران، تصمیم گیری نمایند. 

6. رهبری ایده آل چگونه است ؟

اکثر سازمانها، کارکردی ضعیف دارند و زندگی کاری، در آنها بسیار پیش پا افتاده است، لذا گروهها، می توانند یک جامعة انسانی خلق کنند که در بلند مدت، باعث شکل گیری بهترین سازمانها شود. نویسندگان این کتاب می گویند : « یک گروه بزرگ، چیزی فراتر از گردآوری نخبگان است.» هر فردی باید در حیات سازمان، نقش ایفا کند. نهادینه سازی این کار یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف است. 

نتیجه گیری در مورد  مطالب  " استراتژی هایی ( راهبرهایی ) برای مسئولیت پذیری " :

با توجه به فراوانی چاپ کتابها و مجله ها و برنامه های اجرایی در باب رهبری، به سادگی، این موضوع ارزشمند علمی نادیده گرفته شده است . اگرچه تا حدودی دراواسط دهة 1980 بنیس و همکارانش آن را احیا کردند. از آن زمان به بعد، نگرانیها و علاقه مندی ها دربارة رهبری به یک پدیدة جهانی تبدیل شد. 

احتمالاً بنیس هم به اندازۀ هرکس دیگری تلاش کرد تا این افسانه را از میان ببرد که می گوید : " رهبران قهرمان هایی هستند که به طور ذاتی خصوصیات رهبری را دارند و این خصوصیات اکتسابی نیستند. " از همه مهم تر اینکه   "  تاکید می کند "رهبری کردن به انتخاب خودمان بستگی دارد و برای رهبری کردن دیگران باید ابتدا، خودمان را، رهبری کنیم.

وارن بنیس نماد رهبران و پیوند دهنده سه نسل در رهبری است. هیچ نوشته ای در موضوع رهبری نوشته یا خوانده نمی شود مگر اینكه جای پای اندیشه های او در میان است. مجلات معتبر دنیا او را جزء چهره های برتر مدیریت و پیشكسوت بزرگ رهبری معرفی كرده اند.

پیتر دراكر می گوید : بنیس موعظه نمی كند، هدایت می كند و سعی دارد به مدیران بگوید مسئولیت رهبری را نیز برعهده بگیرند.

تام پیترز، بنیس را یك پیشتاز می خواند و معتقد است كــــه او هم محقق است، هم نظریه پرداز و هم عملگرا و این همه را یكجا دارد.

الوین تافلر، وی را از هوشمندترین و جدی ترین متفكران در زمینه سازمانها می داند و براین باور است كه هرچه او راجع به رهبری گفته ارزش شنیدن را دارد.

چارلز هندی، كتابهای بنیس را هدیه ای درس آموز دانسته و می گوید در جایی كه افراد تنها حوادث و وقایع را می بینند بنیس معانی و پیامها را درك می كند. او خود را تاثیرپذیر از بنیس می داند.

 آثار وارن بنیس :

-  رهبران : استراتژی هایی برای مسئولیت پذیری 1985

- نبوغ سازماندهی (1997)،

- رهبری مشترک : قدرت مشارکت عالی (1999)،

- اتوبیوگرافیِ او با عنوان “زندگی اختراع شده” (1993)

 -چطور اعصار تاریخ، ارزش ها و لحظه های خاص رهبران را می سازند (2002). 

-  درباره رهبر شدن

-  شفافیت

 - هنوز شگفت‌زده‌ام

 - بازآفرینی رهبری

 - فراتر از بروکراسی

-  سازمان قرن بیست و یکم – بازآفرینی به‌کمک مهندسی مجدد


برای اطلاعات بیشتر مقالات ذیل مراجعه نمایید :

1 .  وارن بنیس کیست ؟ | نقش و مهارت رهبری

2 .  مدیریت در مسیر استراتژی ( راهبرد ) مصاحبه با هنری مینتزبرگ | مروری بر افکار مینتزبرگ

3 . چگونه مدیران و کارافرینان می توانند رهبران موفقی باشند ؟ | راهنمای کاربردی برای رهبری موفق

4 .  کدام نگرش مدیران به کارکنان موجب افزایش کارایی می شود ؟ | دیدگاه مگ گریگور در بعد x , y ، z

5 . چگونه تولیدکننده پیمانی شما به رقیبتان تبدیل می شود ؟ | مزایا و معایب واگذاری فرایند تولید به دیگران

6 . مدیریت تویوتا ، رمز و رازها و مفاهیم کلیدی موفقیتش | چگونه تویوتا به غول خودرو سازی جهان تبدیل شد ؟

7 . استراتژی ( راهبرد ) به موقع | خلاصه کتاب پیتر ناوارو

یک جمله، یک پند :

« هیچ یک از ما به اندازة همة ما هوشمند نیست. » ( رهبران : استراتژی­هایی برای مسئولیت­ پذیری ) 

 

نظرات
دیدگاه ارسال کنید